Stanice a zastávky

Obrazová galerie - srovnávací letecké snímky 2008/1953

Zde Vám přinášíme poněkud neobvyklý pohled na dráhu do Dolních Kralovic. Část zobrazovaných snímků leží bez vyjímky v zakázaném pásmu hygienické ochrany I. stupně vodního díla Želivka. Bude na to upozorněno. Dále snímky pocházející ze speciálního programu na zobrazování pozemkového katastru dodaného firmou GEODIS Brno, zapůjčilo Město Vlašim, které je partnerem této stránky. To znamená že tyto obrázky, vlastně malé výseky původní ortofotomapy není dovoleno bez svolení společnosti GEODIS.s.r.o v žádném případě dále šířit, kopírovat, jakkoliv s nimi nakládat a použít v jakémkoli médiu, tištěném, či elektronickém. Jsou výhradně určeny k prohlížení na této stránce. Snímky mají vkopírované ochranné prvky a jsou digitálně značeny. Dále jako srovnávací snímky z roku 1953 a 2008 byly použity z online publikace:
Historická ortofotomapa © CENIA 2010 Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2009
Snímky mají proměnlivý formát a rozlišení, které bylo ale za účelem použití v této stránce zpravidla uměle zmenšeno v rozmezí 10 až 0,5 metru na pixel. Sever je bez vyjímky u všech obrázků, jak je ve fotogrametrii zvykem, nahoře. Trasa zrušené železnice je vyznačena na ortofotomapách vždy žlutě. Ke snímkům nedodáváme žádné popisy zobrazených nemovitostí a vlastnických vztahů k nim. Též zde nebudeme uveřejňovat žádné další snímky tohoto typu, které nemají přímý vztah ke dráze, nebo k údajům na stránce uvedeným...

Trhový Štěpánov

 

Snímky jsou popisovány opět zleva: 1. Celkový pohled na stanici Trhový Štěpánov. Vlevo nahoře se jede do Vlašimi, vpravo dole končí vlečková kolej, do roku 1975 bylo možno po kolejích vyjet ke Kralovicům. 2. Detailní pohled na stanici, bílá šipka označuje původní staniční budovu z roku 1902. 3. Srovnávací snímek 2008/1953: Konec vlečkové koleje v km 33,4 /žlutá šipka/ a parkoviště u firmy Rabbit. Trasa bývalé dráhy vede nepatrně severněji, než je dnes umístěno zárážedlo. Na srovnávacím snímku z roku 1953 jsou zde jen pole a údolí Štěpánovského potoka není ještě zalesněno. Dobře je vidět též klenutý mostek za nynějším Rabbitem v poměrně vysokém náspu, pozice 9, 10. Viz: List #1>>
Srovnávací snímek nádraží v Trhovém Štěpánově otevřete zde>>

Dubějovice

 

4. Srovnávací snímek 2008/1953: Zastávka Dubějovice /v místním argotu Dubějice/. Poloha zastávkové boudy je vyznačena žlutou šipkou, dnes tu již pochopitelně není. Cesta lemovaná keři vedoucí doprava nahoru /na severovýchod/ vede k Dubějovicům, zaniklá pěšina směřující na západ vede do Javorníka. Z tělesa dráhy je silnice místního významu. 5. Snímek z července 1974. Poslední vlak jedoucí do Dolních Kralovic vedený parní 433 stojí právě v této zastávce.

Sedmpány

6. Srovnávací snímek 2008/1953: Zastávka Sedmpány. Poloha zastávkové boudy je vyznačena žlutou šipkou, pochopitelně se také nedochovala. Zastávka ležela zcela mimo obec, po silnici to měli sedmpanští na vlak asi necelého půl kilometru. Kilometrový kámen postavený u nynější autobusové zastávky v centru obce ovšem od původní železniční zastávky nepochází. Byl vykopán poněkud níže. 7. Poslední vlak jedoucí do Dolních Kralovic vedený parní 433, tu máme opět, tentokráte v zastávce Sedmpány. Železniční zastávka sama, jak na obrázku vidíte, měla lehce bizarní, "latinskoamerický" vzhled...

Keblov Zákaz se vztahuje na objekt stanice /soukromý pozemek/a vidaukt /ochranné pásmo/

 

Zde, až na dva obrázky jsou všechny provedeny jako srovnávací. Keblovu budeme také věnovat větší pozornost, protože trať zde vede poměrně obtížným terénem. 8. Celkový pohled na keblovský oblouk. 9. Detail výjezdu z lesa pod Hůrkou, místo bývalého přejezdu je označeno žlutou šipkou. Na srovnávacím snímku je vidět, že silnice do Sedlice byla přeložena také, nebylo to však dříve než po roce 1953. Původní přejezd byl až nahoře pod lesem a vzhledem ke své poloze a čilému provozu na trati byl velmi nebezpečný. Hlavně tedy pokud vlak přijížděl od Sedmpan. Možná to byl jeden z důvodů k přeložení silnice. 10. Stanice Keblov s částí vysokého náspu s propustkem. Pod ním vidíme silnici vedoucí do Keblova, postavenou  a otevřenou deset měsíců  po otevření stanice /15.9.1903/ 11. Ještě jednou stanice Keblov, jak vypadá dnes. je zde zakresleno bývalé kolejiště /vyznačeno žlutě/. 12. Snímek stanice Keblov asi z roku 1971. Pokud tam půjdete dnes, je dobré vědět, že objekt je v soukromém vlastnictví, to znamená že vstup do prostor stanice není dovolen.
Ještě nabízíme srovnávací pohled na viadukt otevřít>> a na celkové vedení trati za viaduktem, vřetně zasypaného zářezu otevřít>>

Poznámka:

V tomto oddíle bylo na starém webu nasekáno neuvěřitelné množství chyb, které jsou zde již opraveny, nebo na srovnávacích snímcích dobře patrno, kudy dráha vedla.

Borovsko /Bernartice/

Úvodem nutno říci, že samotná obec Borovsko, je od zastávky, jež leží přímo v katastru obce Bernartice, velmi vzdálená. Téměř 4 km. Tato rarita má původ v pozemkových tahanicích okolo stavby dráhy. Podobnou raritu najdete i Postupicích, kde malé nádraží sloužící jako výhybna v úseku Benešov - Vlašim leží přímo v obci Lísek. Zde to má zase příčinu v tom, že by postupičtí nerozchodili skutečnost, že se nádraží po jejich městysu nejmenuje, tam to ale není zase tak daleko, necelý kilometr. Ale již k obrázkům: 13. Než náš hypotetický vlak vjede do zastávky Borovsko, zahouká, jak přísné drážní předpisy nakazují, před podjezdem pod starou protektorátní dálnicí*. Podjezd byl pochopitelně stržen, pro novou D1 byl úzký a nevyhovující nosností pro dnešní těžký kamionový provoz. Poloha zastávkové boudy je opět vyznačena žlutou šipkou. Ze zastávky se nedochovalo zhola nic, pouze hraniční kámen pozemku dráhy a navíc nyní leží na pozemku soukromé firmy. Tedy je bohužel nedostupná. Na snímku z roku 1953 je nejen dobře vidět zastávka sama, ale i betonový dálniční podjezd a trasa rozestavěné a v té době již opuštěné Protektorátní dálnice. 14. Trasa drány vedoucí kolem severního konce obce Bernartice. Vysoký násep s podjezdem a propustkem je opět snesen, je zde nyní fotbalové hřiště. Podjezd byl rozebrán a zachoval se pouze důkladný klenutý vodní propustek. Je označený žlutou šipkou. Jak tento propustek, tak původní dálniční podjezd najdete na mapovém listě číslo čtyři. Dráha se pak obloukem stáčí za Bernarticemi do zářezu /částečně zasypán/ a začíná klesat již do Dolních Kralovic.

Dolní Kralovice
Zákaz se vztahuje celou zobrazenou oblast. /ochranné pásmo/

Všechny snímky až na fotografii vlaku jsou srovnávací. 15. Podjedeme nový most, po které vede přeložená silnice č. 150 /dříve 18/ do Ledče n/S a Havlíčkova Brodu. Na snímku z roku 1953 je vidět železniční přejezd na místní silnici Bernartice - Dolní Kralovice. Původní silnice č. 18 vedla zcela jinudy, sestupovala do Kralovic až za nádražím, jeho poloha je označena žlutou šipkou. 16. V km 46,030 vstupuje trať za plného vzdutí pod hladinu jezera.  Násep je na snímku v průzračné vodě dobře vidět. 18. Detailní pohled na nádraží s polohou staniční budovy /žlutá šipka/.  19. Snímek z 23. července 1974 - historický, poslední osobní vlak, krátce před tím, než zarachotí na obou výměnách vjezdového zhlaví kralovického nádraží...

Vysvětlivky:

*1) Nová D1 sleduje přesně starou trasu Protektorátní dálnice ještě kousek severně za bývalý železniční podjezd u Bernartic. Pak se začíná stáčet mírně na jihozápad. Důvod je prostý: Nevyhovující niveleta původní stavby a především přehradní jezero. Mimo hru jsou tedy, pomineme již zcela téměř hotové zemní těleso, dva nádherné mosty, z nichž velký klenoucí se asi 40 metrů nad údolím Sedlického potoka je navíc až po mostovku zatopen. Letecká fotogrametrie nejen že ukázala oba mosty, které se skutečně nedají přehlédnout, ale i stopy po tělese původní dálnice v lesích mezi Bernarticemi a Borovskem, dokonce i v polích pod Hulicemi, ačkoli od zastavení prací na protektorátní dálnici uplynulo již 60let! Není divu, v této lokalitě bylo zemní těleso dálnice již v mnoha úsecích hotovo, včetně pískové vrstvy, na kterou se měla už začít pokládat betonová vozovka. V některých úsecích byly již dokonce vybetonovány odstavné pruhy.  

NAHORUProtektorátní dálnice │ ZAVŘÍT